Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 3 w _menu_translate() (linia 779 z /home/itspec2/public_html/wzu.vipserv.org/includes/menu.inc).

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego

RADA NADZORCZA WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW UZBROJENIA S.A.
z siedzibą w Grudziądzu, 86-300 Grudziądz, ul. Parkowa 42,
informuje o wszczętym postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU – DYREKTORA GENERALNEGO

1. Kandydat winien spełniać następujące warunki:

 • obywatelstwo polskie,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • wykształcenie wyższe minimum studia II stopnia: ekonomiczne, techniczne lub prawnicze,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, zasad funkcjonowania spółek handlowych, wiedza o zakresie działalności Spółki oraz sektorze w którym działa Spółka, doświadczenie z zakresu organizacji procesów produkcyjnych i sprzedażowych, doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce.

2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • życiorys (CV), adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej i informacji o sposobie kontaktowania się z kandydatem.

oświadczenia o:

 • ukończeniu studiów magisterskich (kopia dyplomu),
 • co najmniej pięcioletnim stażu pracy zgodny z zakresem obowiązków przewidzianych dla danej funkcji członka Zarządu,
 • korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 • braku toczących się postępowań karnych przeciwko kandydatowi,
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego kandydata stwierdzające dopuszczenie do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” bądź złożenie oświadczenia
 • o poddaniu się procedurze sprawdzającej przewidzianej ustawą o ochronie informacji niejawnych do klauzuli „tajne”,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania kierowniczego stanowiska,
 • inne dokumenty wg uznania kandydata stwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

3. Informacje dodatkowe:
Pisemne zgłoszenia należy składać osobiście w sekretariacie Spółki w godz. 8.30-14.00 lub za pośrednictwem poczty na adres Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Spółka Akcyjna,
86-300 Grudziądz, ul. Parkowa 42, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. – postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny - NIE OTWIERAĆ” w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.
W przypadku przesłania zgłoszenia drogą pocztową decyduje data jego wpływu do Spółki.

Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne, które wówczas odbędą się w siedzibie Spółki. W takim przypadku o terminie, godzinie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani na co najmniej 3 dni wcześniej, drogą telefoniczną, elektroniczną lub w inny sposób określony przez kandydata.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłaniania kandydatów oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Kategorie: